Tuesday, March 2, 2021
ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการคืนคุณแผ่นดิน

รวมพลังคนทั้งชาติ เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

978views

ร่วมแรงร่วมใจไทยทั้งชาติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการเสนอให้ทุกคน แสดงพลังศรัทธา สร้างความเข้าใจ เสนอ หรือ แสดงข้อเท็จจริง ในสังคม ประชาชน และเยาวชน ให้เข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งควรเริ่มต้นที่ทุกคน โดยเฉพาะภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน โดยใช้ทุกช่องทางในการสื่อสาร นำเสนอพระราชกรณียกิจทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในหลวงรัชกาลที่10)
อย่างไรก็ตาม ประชาชนพร้อมใจกันแสดงเทิดทูนพระมหากษัตริย์ และทำความเข้าใจว่าสถาบันกษัตริย์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นทำเพื่อประชาชน และ ผืนแผ่นดินไทย อย่างแท้จริง และประชาชนควรศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ว่าประเทศไทยดำรงอยู่ได้ ชาติดำรงอยู่ได้ด้วยความเป็นไทย เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตกาลมา

Leave a Response