Saturday, March 6, 2021
M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เมืองกรุงเก่าจัดโครงการ จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน

1.71Kviews

เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ (2 พ.ค.62) ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิชัย อรุณสิริตระกูล นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยมี นายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี

นายวิชัย อรุณสิริตระกูล นายกสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน กล่าวว่า ในการจัดโครงการ จิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำความดี เพื่อแผ่นดินเป็นจิตอาสา รณรงค์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม ส่งมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และหมวกตราสัญลักษณ์ ให้ตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ และประชาชนทั่วไป จำนวน 1,000 ชุด แยกเป็นเสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ จำนวน 500ตัวและหมวกตราสัญลักษณ์ จำนวน 500 ใบ ตามใบอนุญาตคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่อนุญาต นร.0101/3164 ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 และส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะตามสถานที่ต่างๆ เพื่อให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงาม การรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ และจิตสำนึกของประชาชนให้ ตระหนักรู้ ตระหนักคิด จิตอาสา และช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม หวงแหนโบราณสถานที่สวยงามของ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำแผนการจัดการ แนวทาง มาตรการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จิตสำนึกด้านอนุรักษ์ แก่ประชาชน ซึ่งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะเอาชนะปัญหาหลายๆอย่าง หากร่วมมือกันก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อสังคมที่ดีขึ้น ในอนาคต

Leave a Response