Tuesday, May 18, 2021

เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าวประชาสัมพันธ์วิดีโอเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการคืนคุณแผ่นดิน

รวมพลังคนทั้งชาติ เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมแรงร่วมใจไทยทั้งชาติ เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการเสนอให้ทุกคน แสดงพลังศรัทธา สร้างความเข้าใจ เสนอ หรือ แสดงข้อเท็จจริง ในสังคม ประชาชน และเยาวชน ให้เข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งควรเริ่มต้นที่ทุกคน โดยเฉพาะภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน โดยใช้ทุกช่องทางในการสื่อสาร นำเสนอพระราชกรณียกิจทุกพระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน...