Tuesday, August 11, 2020
สมาคม BCSCP

บวงสรวงอุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์

1.15Kviews

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ท่านประสิทธิ์ เจียวก๊ก (ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการสมาคมฯ)ได้ บวงสรวงอุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ 7 พระองค์ และเนื่องในวันปิยมหาราช มีประชาชนจำนวนมากมาร่วมสักการะ

วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาส การพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ล้วนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบต่อมาจนปัจจุบัน

พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คือการประกาศเลิกทาสทำให้ปวงชนชาวไทยได้เป็นไทมาจวบจนทุกวันนี้ ในรัชสมัยของพระองค์ สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า”พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราช


ติดตามข่าวสารผู้ก่อตั้งโครงการได้ที่
คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก
🌐 https://prasitjeawkok.com

Leave a Response