Saturday, February 22, 2020

archiveเพื่อแผ่นดิน

M-Help Meข่าวประชาสัมพันธ์สมาคม BCSCP

ประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน เดินหน้าผลักดัน โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร

ท่านประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน ได้เล็งเห็นปัญหาความสำคัญ เรื่องโรคภัยไข้เจ็บตามแนวติดต่อตามแนวชายแดนว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของสุขภาพพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ การขาดโอกาสรวมถึงการเข้าถึงการรักษาในโรงพยาบาลที่น้อยมากการบริการไม่ทั่วถึง โรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำหลายโรค สามารถแพร่ระบาดจากพื้นที่แนวชายแดนไปยังพื้นที่อื่นๆ ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการรับมือกับปัญหาโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงโรคติดต่อจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยหรือท้องที่ต้นทางที่พบโรคให้มีประสิทธิภาพ นั่นก็คือการเข้าถึงพื้นที่ชายแดนที่ยังมีโรคติดต่อสำคัญหลายโรคอยู่มาก ถ้าหากมีหน่วยงานนอกเหนือจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนสามารถควบคุมโรคติดต่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีและสมควรอย่างยิ่ง ท่านประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน จึงผลักดัน”โครงการรับบริจาคยาเหลือใช้ เพื่อผู้ยากไร้ตามชายแดนและถิ่นทุรกันดาร”ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งยาเหลือใช้ดังกล่าวที่ได้มีการเปิดรับให้บริจาคตามโครงการฯ...